Veelgestelde vragen

De data in de Ecolizer zijn gebaseerd op de ecoinvent-databank. Deze databank is één van de meest uitgebreide internationale LCA-databanken. Voor meer informatie over de ecoinvent-databank kunt u terecht op www.ecoinvent.org

De gegevens uit de ecoinvent-databank werden volgens de ReCiPe-methode berekend tot de eco-indicatoren die opgenomen staan in de Ecolizer. De ReCiPe-methode definieert 19 milieu-impactcategorieën, waaronder aantasting van de ozonlaag, verzuring, vermesting, menselijke en ecotoxiciteit, land- en watergebruik, uitputting van grondstoffen,..

Na de berekening van de impact van een materiaal op de verschillende milieucategorieën wordt die impact vertaald in ‘schade’. Er worden 3 milieu-schadecategorieën gedefinieerd:

  • schade aan de menselijke gezondheid;

  • schade aan het ecosysteem;

  • uitputting van grondstoffen.

De 3 milieu-schadecategorieën worden via een weging, respectievelijk 40%, 40% en 20%, herleid tot één toegankelijke score. Dit is de score die u terugvindt in de Ecolizer.

Voor meer informatie over de ReCiPe-methode kunt u terecht op www.lcia-recipe.net.

De data in deze Ecolizer zijn gebaseerd op de internationale ecoinvent-databank. Voor meer informatie over de ecoinvent-databank kunt u terecht op www.ecoinvent.org,

VITO voerde de berekeningen uit met behulp van het softwareprogramma SimaPro. De berekening gebeurde volgens de zogenaamde ReCiPe-methode. De ReCiPe-methode definieert 19 milieu-impactcategorieën die herleid worden tot één toegankelijke score. Voor meer informatie over de ReCiPe-methode kunt u terecht op www.lcia-recipe.net of op het antwoord op de vraag 'Hoe worden de indicatoren bepaald?'

De Ecolizer is een hulpmiddel voor ontwerpers en bedrijven om de milieu-impact van producten in te schatten en het juiste materiaal voor de juiste toepassing te kiezen.

Als ontwerper legt u bij het ontwikkelen van een product immers diverse parameters vast die de milieubelasting ervan bepalen doorheen zijn levenscyclus. Uw beslissing om voor één of ander materiaal of proces te kiezen heeft meteen een rechtstreekse impact op de belasting van het milieu.

Voor sommige gebruikers zal de Ecolizer te complex en omslachtig zijn, voor anderen gaat deze werkwijze niet ver genoeg. Voor beide behoeften zijn er alternatieven beschikbaar.

De Ecolizer is bedoeld voor intern gebruik, bijvoorbeeld bij productontwikkeling en niet voor milieumarketing, voor milieulabels of om publiekelijk te bewijzen dat product A beter is dan product B. Hij is ook niet bedoeld voor overheden om normen en richtlijnen uit te vaardigen.

Materialen van natuurlijke oorsprong hebben in de Ecolizer soms een relatief hoge impact. De impact van materialen is in de Ecolizer een samenstelling van verschillende milieu-impacten. Voor natuurlijke materialen bestaat een groot deel van die impact uit de impact van landgebruik. Als je voor de productie van een materiaal land nodig hebt, dan kan dit land immers niet voor andere doeleinden worden gebruikt en is de biodiversiteit meestal kleiner dan bij natuurlijk landgebruik. Dat landgebruik wordt dus omgezet in een score. Een factor die bijdraagt tot de relatief hoge impact van natuurlijke materialen van dierlijke oorsprong is de uitstoot van broeikasgassen. De broeikasgassen die vrijkomen bij o.a. de spijsvertering (vooral bij herkauwers) en de voederproductie dragen bij aan klimaatverandering. Dit is één van de milieu-impacten die meegeteld worden bij het berekenen van de score in de Ecolizer.

De Ecolizer berekent snel en eenvoudig de milieu-impact van uw product.

Zowel de totale milieu-impact als de impact per fase in de levenscyclus van een product wordt berekend. Zo kunt u een levenscyclusfase met een hoge milieu-impact gericht aanpakken. Naast de individuele analyse van een product, kunt u ook verschillende materiaal- en productalternatieven met elkaar vergelijken.

De milieu-impact wordt berekend aan de hand van eco-indicatoren. Deze vatten in één cijfer de milieu-impact van materialen en processen samen.

De Ecolizer is een ecodesigntool voor ontwerpers en bedrijven die de milieu-impact van hun producten willen kennen en aanpakken.

Elk product belast het milieu, in min of meerdere mate. Er moeten grondstoffen worden gewonnen, het product moet worden gemaakt, gedistribueerd en verpakt. Uiteindelijk wordt het afgedankt. Bovendien is er ook vaak een milieubelasting tijdens het gebruik omdat het product zelf energie of materiaal verbruikt.

De Ecolizer neemt alle levensfasen in beschouwing om de milieu-impact van een product te berekenen. Met de Ecolizer kunt u analyseren welke materialen, processen, componenten of fasen van de levenscyclus van een product de grootste milieu-impact hebben. Daarnaast kunt u ook verschillende materiaal- en productalternatieven met elkaar vergelijken. 

Een aantal materialen ontbreekt omdat de data niet beschikbaar zijn in de eco-invent databank. (zie vraag: Hoe worden eco-indicatoren bepaald?) Dit is bijvoorbeeld het geval voor zeer specifieke metaallegeringen of kunststoffen en textielproducten.

Als er geen specifieke data beschikbaar zijn, suggereert de Ecolizer een vergelijkbare indicator. Bijvoorbeeld voor de kunststof polyethyleen is de specifieke indicator voor de bewerking ‘extrusieblaasvormen (film)’ beschikbaar. Omdat er voor de kunststof polypropyleen geen specifieke data bestaan, maar beide kunststoffen vergelijkbaar zijn, is ook bij de fiche van polypropyleen de indicator voor bewerking ‘extrusieblaasvormen (film)’ toegevoegd.

Indien er een bepaald materiaal of bewerking niet vermeld is, wil dit zeggen dat er ook geen generieke of vervangende indicator beschikbaar was.

Wanneer er een indicatorwaarde ontbreekt voor een materiaal of proces, kunt u dat als volgt oplossen:

1. Ga na of de ontbrekende indicator een significante bijdrage levert aan de totale milieubelasting. Is dit aandeel (zeer) klein, kan dit materiaal of proces weggelaten worden in de berekening.
2. Indien verwacht wordt dat het materiaal of proces een belangrijk aandeel heeft, is het beter een schatting te maken of een substituut te kiezen.
U kunt de ontbrekende indicator vervangen door een vergelijkbare bekende indicator. De indicatorwaarden binnen eenzelfde groep zijn meestal van dezelfde grootteorde.

 

Eco-indicatoren zijn getallen die de graad van milieubelasting weergeven van materialen, bewerkingsprocessen, transport, energie, recyclage en afvalverwerking. Hoe hoger de score, hoe hoger de milieu-impact.

Een eco-indicator is een indicator in de letterlijke zin van het woord: het geeft een indicatie. De absolute waarde van een eco-indicatorpunt heeft daarom niet veel praktische betekenis. Het gaat om de relatieve vergelijking van materialen en processen.

Eén eco-indicatorpunt komt overeen met een duizendste van de totale jaarlijkse milieubelasting van een gemiddelde Europeaan. De eenheid die gebruikt is in de Ecolizer is een millipunt (mPpt) en komt dus overeen met een miljoenste van deze belasting.